Tilanneviesti

Tervetuloa lukemaan keskusteluja! Kommentointi on avoinna klo 7 - 23.
Vierailija

Erosin 10 v sitten. Asuimme vuokralla ja omaisuutta ei kodinirtaimistoa lukuunottamatta juurikaan ollut. Kummallakin oli vähäinen määrä rahaa pankkitilillään. Voiko tulla vielä ongelmia? Ero oli sopuisa. Rahasta ei keskusteltu.

Kommentit (1)

Vierailija

3. Osi­tuk­sen piiriin kuu­luu ra­joite­tusti myös avio­eron jäl­keen saatu omai­suus

Koska osi­tuk­sen piiriin kuu­luu paitsi se va­ralli­suus, joka puoli­solla oli osi­tuspe­rus­teen syn­tyhet­kellä, myös sellai­sen varal­lisuu­den sijaan tullut uusi omai­suus sekä omai­suu­den tuot­to, on yleen­sä myös enemmän omis­tavan puoli­son in­tres­sissä tehdä osi­tus­sopi­mus heti avio­eron yh­tey­dessä. Jos esi­mer­kiksi puoli­solla on ol­lut osa­kesi­joi­tuksia avio­eron tulles­sa vi­reille, ja hän on ne sit­tem­min myy­nyt ja hank­kinut niistä saa­mil­laan varoil­la si­joi­tusasunnon, kuu­luu han­kittu asun­to osi­tuk­sen piiriin. Lisäksi osi­tuk­sen piiriin kuu­luvan omai­suu­den tuotto on ositet­tavaa varal­lisuut­ta: puoli­solla olleen sijoi­tusasunnon vuok­ratulo avio­eron vireil­letu­lon ja osi­tus­sopi­muk­sen al­lekir­joit­tami­sen väli­senä aikana on si­ten myös ositet­tavaa varal­lisuut­ta.

Osi­tuk­sessa omai­suus arvos­tetaan osi­tus­het­ken – eikä siis osi­tuspe­rus­teen syn­tyhet­ken – mu­kai­seen ar­voon, joten osi­tuk­sen lyk­kää­minen voi ai­heut­taa sen, että tasin­kona joudu­taan luo­vut­ta­maan enemmän kuin mitä olisi jou­duttu, jos ositus olisi tehty heti avio­eron tultua vireil­le.

4. Pe­run­kirjoi­tus ja perin­nön­jako edel­lyttä­vät osi­tusta

Toi­mit­ta­matta oleva ositus voi myö­hem­min muo­dos­tua on­gel­maksi myös puoli­soi­den jälke­läisil­le. Jos vaina­ja oli ollut eläes­sään avio­liitos­sa, tarvi­taan pe­run­kirjoi­tusta varten tieto siitä, oliko puoli­soi­den välillä tehty ositus. Mikäli ositus oli jäänyt teke­mättä, tulee pe­run­kirjoi­tuk­sessa il­moit­taa myös vai­najan enti­sen puoli­son omai­suus.

Jotta kuo­linpe­sä voi­daan selvit­tää, perin­töve­rotus toi­mittaa ja pe­rintö jakaa, tulee ensin mää­rittää se, mitä kuo­lin­pe­sään kuu­luu. Jos osi­tusta ei ole tehty, on mah­dollis­ta, et­tä osa kuo­linpe­sän va­roiksi luul­lusta omai­suu­desta kuu­luukin enti­selle puoli­solle avio-­oi­keu­den nojal­la.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Poiminnat

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla