Tilanneviesti

Tervetuloa lukemaan keskusteluja! Kommentointi on avoinna klo 7 - 23.

Lainasin 100 euroa Trustbuddysta! APUA!

Seuraa 
Liittynyt8.10.2015

Hei luulen että täällä on joita kuita jotka osaisivat neuvoa minulle mitä on tapahtunut ja osaavat englantia/ruotsia paremmin kuin minä? En ymmärrä juuri mitään näista teksteistä ? Velkani eräpäivä on ensiviikolla.  Avun tarve on todellinen ja olen kiitollinen kaikesta avusta jota saan. Kiitos

Kommentit (9)

HUOH
Seuraa 
Liittynyt8.10.2015

Vierailija kirjoitti:

Miksi haet pikavippiä firmalta, josta et ymmärrä mitään? Onko Suomessa jo kaikki vipit tapissa?

NO KUULE EINSTEIN! siellä OLI SUOMEKSI KAIKKI ennen tätä. EI ole on vastaus kysymykseesi. Perustelut miksi hakisin kalliilla koroilla ja käsittelykuluilla lainaa jos tältä firmalta saa 14pv. pikalainaa kuluitta ja koroitta? Vain tyhmät ja ylpeät maksaa korkoja ja kuluja.

HUOH
Seuraa 
Liittynyt8.10.2015

Vierailija kirjoitti:

Voitko kopioida tekstin tähän, en haluaisi klikata tuota linkkiä. :)

Announcement is repeated in English below.

TrustBuddy AB
Company Announcement

Pågående företrädesemission i TrustBuddy AB (publ) avbruten – peer-to-peer-plattformen stängd efter misstänkta oegentligheter inom bolaget

En utredning som initierats av den nya ledningen i TrustBuddy AB indikerar att allvarliga oegentligheter har förekommit inom bolaget. Bolagets styrelse har informerat Nasdaq OMX och Finansinspektionen om situationen, och Finansinspektionen har krävt att TrustBuddy upphör med sitt kunderbjudande med omedelbar verkan. Som en följd av detta har bolagets pågående företrädesemission avbrutits. Styrelsen kommer att upprätta en kontrollbalansräkning och utvärderar för närvarande alla tillgängliga alternativ för att hitta en hållbar lösning för alla parter.

Simon Nathanson, styrelseordförande i TrustBuddy AB, kommenterar:

Vi är naturligtvis djupt besvikna över situationen. Med ny ledningsgrupp på plats hade TrustBuddy både plattform och kapacitet för att fortsätta växa och ta en marknadsledande position. Till följd av det som nu uppdagats tvingas vi istället fokusera all kraft på att hitta en lösning för bolagets alla intressenter.

BAKGRUND

Den nya ledningsgruppen har varit på plats sedan början av september 2015. I samband med ompositioneringen av verksamheten inleddes en utredning kring hur den tidigare ledningen har bedrivit verksamheten. Utredningen pågår, men har hittills pekat på flera överträdelser av interna och externa regelverk:

Bolaget har använt långivares kapital i strid mot deras instruktioner, eller utan deras tillåtelse. Detta har lett till en differens på 44 miljoner kronor mellan insatt kapital från långivarna och tillgängliga medel på klientmedelskontot.
Den totala låneportföljen uppgår f n till cirka 300 miljoner kronor, varav cirka 37 miljoner kronor inte kan hänföras till specifika långivare.
Nytt kapital som tillförts från långivare har placerats i befintliga lån som omfördelats av bolaget, av vilka en stor andel troligen var förfallna.

Utredningen indikerar att dessa överträdelser sannolikt har förekommit sedan verksamheten inleddes på TrustBuddys plattform.

ÅTGÄRDER TAGNA AV DEN NYA LEDNINGSGRUPPEN OCH STYRELSEN

De tvivelaktiga metoder som nämns ovan, vilka är begränsade till bolagets kortsiktiga utlåning, har stoppats med omedelbar verkan.

Vidare har styrelsen informerat Nasdaq OMX och Finansinspektionen om det inträffade. Baserat på denna information har Finansinspektionen krävt att Trustbuddy upphör med sitt kunderbjudande med omedelbar verkan. Som en följd av detta har bolagets pågående företrädesemission, med teckningstid från 14 oktober 2015 till 30 oktober 2015, avbrutits.

På grund av de allvarliga överträdelser av interna och/eller externa regelverk som identifierats, har styrelsen även beslutat att lämna in en anmälan till den svenska polismyndigheten.

Det holländska dotterbolaget Geldvoorelkaar, som fokuserar på utlåning till små- och medelstora företag, har bedrivits som ett fristående bolag och har inte varit föremål för oegentligheter.

Medlemmar ur den tidigare ledningsgruppen som fortfarande är anställda av bolaget har stängts av från sina arbeten medan utredningen fortgår. Nuvarande och tidigare anställda som varit långivare på TrustBuddys plattform har fått sina konton spärrade.

Styrelsen kommer så snart som möjligt att upprätta en kontrollbalansräkning, och kommer även att utreda den potentiella inverkan av det inträffade på bolagets övriga avtal av betydelse.

INFORMATION FÖR LÅNGIVARE OCH INVESTERARE

Alla erbjudanden och tjänster i moderbolaget TrustBuddy AB upphör. Det är därför inte möjligt att göra några uttag eller insättningar. Mer information finns påhttp://investor.trustbuddy.com.

Handeln i bolagets aktier har varit handelsstoppad sedan den 7 oktober, och kommer inte att återupptas förrän bolaget har presenterat ny information.

WEBCAST FÖR INVESTERARE

En webcast för investerare är planerad till idag klockan 10.00 CET. Ordföranden i styrelsen Simon Nathanson och CEO Philip Mikal kommer att ge en presentation om bakgrunden och processen framöver.

För att delta i webcasten och ha möjlighet att ställa frågor, vänligen ring följande nummer: +44 (0) 1452 567058, lösenord: 1929786

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig påhttp://engage.vevent.com/rt/webcasting~20151012.

För ytterligare information kontakta:

Simon Nathanson, Styrelsens ordförande, TrustBuddy AB (publ)

investorcare@trustbuddy.com
http://investor.trustbuddy.com

About TrustBuddy AB (publ)

TrustBuddy is a leading diversified peer-to-peer group that operates in Northern Europe. The Group operates under two different brand names (Geldvoorelkaar and TrustBuddy). The group offers peer-to-peer financing for small and mid-sized companies and consumer loans.

The company is listed at Nasdaq First North in Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag is TrustBuddy AB (publ)'s Certified Adviser and market maker, phone number: +46-8-463 80 00.

TrustBuddy AB
Company Announcement

Ongoing rights issue in TrustBuddy AB (publ) suspended – peer-to-peer platform closed after suspected misconduct within the company

An investigation initiated by the new management of TrustBuddy AB has indicated serious misconduct within the company. The Board of Directors has informed Nasdaq OMX and the Swedish FSA about the situation, and the FSA has demanded that TrustBuddy is to stop offering its services with immediate effect. As a consequence, the company’s planned rights issue is suspended. The Board of Directors will prepare a control balance sheet and are currently evaluating all available options in order to find a viable solution for all parties.

Simon Nathanson, Chairman of the Board of TrustBuddy AB, comments:

We are of course very disappointed in the situation that has arisen. With the new management team in place, TrustBuddy had both the platform and the capacity to create a company built for growth and industry leadership. In light of the recent events, we now have to redirect our focus to find a solution that is in the best interest for all stakeholders.

BACKGROUND

The new management team has been in place since early September, 2015. In connection with the repositioning of the business, an investigation of the business activities undertaken by the former management was initiated. The investigation is ongoing, but has so far pointed at several breaches of internal or external regulation:

The Company has used lenders’ capital in violation of their instructions, or, without their permission. As a result, there is currently a 44 MSEK discrepancy between the amount owed to lenders and the available balance of the client bank accounts.
The total amount currently lent out on the platform is approximately 300 MSEK, of which, 37 MSEK is not assigned to lenders.
The Company has re-assigned existing loans, a significant portion of which were likely non-performing, to new capital deployed by lenders.

The investigation indicates that these practices were likely in place since the TrustBuddy platform began operation.

ACTIONS TAKEN BY THE NEW MANAGEMENT AND THE BOARD OF DIRECTORS

The questionable practices mentioned above, limited to the Company’s short-term lending business, have been stopped with immediate effect.

Further, the Board of Directors informed Nasdaq OMX and the Swedish FSA about the findings. Based on the findings, the FSA demanded that TrustBuddy is to stop offering its services with immediate effect. As a consequence, the planned rights issue, scheduled to run from 14 October 2015 to 30 October 2015, is suspended.

Due to the severe breaches of the internal and/or external regulation, the Board of Directors has also decided to file a report to the Swedish Police Authority.

The Dutch subsidiary Geldvoorelkaar, which focuses on lending to small and medium-sized enterprises, has been operating on a stand-alone basis and has not been subject to misconduct.

Members of the previous management team that are current employees of the Company have been put on suspension while additional investigation takes place. Current and former employees that have participated as lenders on the TrustBuddy platform have had their accounts put on hold.

The Board of Directors will as soon as possible prepare a control balance sheet, and will also investigate the potential impact of the events on other significant agreements.

INFORMATION FOR LENDERS AND INVESTORS

All services and products of the parent company TrustBuddy AB are being suspended. Therefore, it is not possible to make any withdrawals or deposits. More information can be found at http://investor.trustbuddy.com.

The trading in the company’s shares has been halted since 7 October, and will continue to be halted until the company has presented new information.

WEBCAST FOR INVESTORS

An audio webcast for investors is planned for today at 10.00 CET. The Chairman of the Board, Simon Nathanson and CEO Philip Mikal will give a presentation on the background and the processes going forward.

To participate in the audio webcast and have the opportunity to ask questions, please dial the following number: +44 (0) 1452 567058, pass code 1929786

The webcast will also be available athttp://engage.vevent.com/rt/webcasting~20151012.

For more information please contact:
Simon Nathanson, Chairman of the Board, TrustBuddy AB (publ)

investorcare@trustbuddy.com
http://investor.trustbuddy.com

About TrustBuddy AB (publ)

TrustBuddy is a leading diversified peer-to-peer group that operates in Northern Europe. The Group and operates under two different brand names (Geldvoorelkaar and TrustBuddy). The group offers peer-to-peer financing for small and mid-sized companies and consumer loans.

The company is listed at Nasdaq First North in Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag is TrustBuddy AB (publ)'s Certified Adviser and market maker, phone number: +46-8-463 80 00.

Vierailija

TrustBuddyn toiminta on todettu ilmeisesti laittomaksi ja palvelu on lopetettu yllättäen. Uusia lainoja ei saa ja rahojaan lainanneet eivät tällä hetkellä saa rahojaan takaisin.

Itse maksaisin sen samoilla tiedoilla minkä olet saanut varmasti jo lainaa ottaessasi (viite, tilinro) ja toivoisin, että käteni on tilanteesta pois pesty.

Sen jälkeen katsoisin itseäni peilistä ja sanoisin, että olinpa tyhmä kun menin tuollaisen sivuston rehellisyyteen uskomaan.

Uusimmat

Suosituimmat

Uusimmat

Suosituimmat