Lapsiperheet köyhtyvät. Kuva: Snapstock.io
Lapsiperheet köyhtyvät. Kuva: Snapstock.io

Mikä saa vanhemmat väsymään ja lapset oireilemaan? Lastenpsykiatri Raisa Cacciatore lähettää päättäjille terveisiä.

Mikä saa vanhemmat väsymään ja lapset oireilemaan? Lastenpsykiatri Raisa Cacciatore lähettää päättäjille terveisiä.

"Tasa-arvoinen hyvinvointiyhteiskunta takaa parhaiten perheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin. Peruspalvelut ovat tässä avainasemassa, eikä niiden tasoa saa enää huonontaa.

Laatu ja saavutettavuus on taattava erityisesti perheiden kannalta keskeisissä palveluissa: neuvolat, päivähoito, koulu, perusterveydenhuolto mukaan lukien kouluterveydenhuolto, kotipalvelu sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan palvelut. Jos näihin panostetaan kunnolla, paine kalliisiin erityispalveluihin vähenee.

Täytyy kehittää kuntien ennaltaehkäiseviä palveluita, lisätä niiden resursseja ja pitää kiinni niiden laadusta. Matalan kynnyksen palveluissa täytyy huomioida seksuaaliterveys, nuorten tasapainoisen kasvun edellytykset, vanhemmuuden ja parisuhteiden tukeminen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Lapsiköyhyyden lisääntyminen on kansallinen häpeä, joka kertoo yhteiskunnan eriarvoistumisesta. Köyhyys keskittyy yksinhuoltajaperheisiin, monilapsisiin perheisiin sekä nuoriin lapsiperheisiin. Köyhyys johtuu osittain työttömyydestä, mutta osittain se on myös perusturvan jälkeenjääneisyydestä johtuvaa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Täytyy:

  • katkaista sosiaaliturvan jälkeenjääneisyys–kehitys, joka lisää lapsiperheköyhyyttä.
  • edistää perheille suunnattuja matalan kynnyksen ennalta ehkäiseviä palveluita ja palauttaa koti- ja perhepalveluita osana kuntien palvelutarjontaa
  • edistää monilapsisten perheiden hyvinvointia verotuksen lapsivähennyksellä, lapsilisien korotuksilla ja lapsiluvun huomioonottamisella asumistuen määrässä
  • edistää yksinhuoltajaperheiden hyvinvointia palauttamalla yksinhuoltajien verovähennys verotukseen, ottaa käyttöön erityislapsilisä sekä osittainen hoitorahan korotus yhden vanhemman perheille.

Perheitä ei saa unohtaa

"Perheystävällinen työkulttuuri edistää perheiden jaksamista. Perheiden huomioonottamista tarvitaan kaikissa elämänvaiheissa ja erityisesti pikkulapsiperheissä ja lasten murrosikävaiheessa. Työn ja perhe-elämän nykyistä joustavampi yhteen sovittaminen on toteutettava.

Perhevapaista aiheutuvien kustannusten tasapuolinen jakaminen eri työnantajien kesken on toteutettava. Perheen arki, lastenhoito ja – kasvatus jäävät vieläkin enimmäkseen naisten vastuulle, vaikka isät ovat aiempaa kiinnostuneempia vanhemmuudesta. Yksinhuoltajien mahdollisuus toteuttaa vastuullista vanhemmuutta niin taloudellisesti kuin ajankäytöllisesti on turvattava.

Vanhemmuutta on arvostettava ja tuettava. Vanhemmat tarvitsevat sosiaalisen ja taloudellisten tuen lisäksi entistä enemmän tukea vanhemmuustaitoihin. 2000–luvun vanhemmuus on jo monilta osin jaettua isän ja äidin kesken. Isät haluavat osallistua yhä enemmän perheen arkeen.

He tarvitsevat kuitenkin kannustusta ja taitoja isyytensä tueksi. Aivan liian usein isä on etävanhempi, jonka suhde omiin lapsiin katkeaa tai jää heiveröiseksi. Tätä kehitystä on pyrittävä muuttamaan."

Tukea vanhemmille

"Tukiverkkojen puute aiheuttaa haasteen vanhempien jaksamiselle. Yksinäisyys ja omien voimavarojen vähentyminen aiheuttavat helposti eristäytymistä ja masentuneisuutta. Mielenterveys- ja päihdepulmat kytkeytyvät helposti toinen toisiinsa, kuten myös perheväkivalta.

Parisuhdetta sekä vanhempien voimavaroja tukemalla ajoissa ja riittävästi on mahdollista vahvistaa vanhempien positiivisia tapoja selviytyä perhe-elämään kuuluvista pulmista.

Erityisesti uusperheet ja etävanhemmat tarvitsevat tukea vanhemmuuden roolien vahvistamiseen. Toisaalta vanhemmat, joilla on erityistä huolenpitoa vaativia, esimerkiksi sairaita tai vammaisia lapsia, tarvitsevat apua jaksamiseen.

Onnellinen perhe-elämä ja kaikkia perheen osapuolia rakentava koti-ilmapiiri muodostuu kaikissa perheissä elämän eri osa-alueiden tasapainosta. Vanhemmilla tulee olla mahdollisuus huolehtia omasta hyvinvoinnistaan, parisuhteestaan, työ- ja perhevelvollisuuksien tasapainosta sekä sosiaalisista suhteista."

Turvallinen aikuinen jokaiselle nuorelle

"Nuorten hyvinvointi edellyttää sitä, että nuoren kasvu- ja elinympäristö on turvallinen ja se tukee nuoren elämänhallinnan halua ja taitoja. Sosiaalisten- ja terveyserojen kasvun aiheuttaminen nuorten kohdalla on paha juttu, harkitsematonta ja kauaskantoisesti kielteisesti vaikuttavaa politiikkaa.

Nuorten ongelmat ovat monenlaisia ja usein ne ovat kasautuneita. Niitä ovat mm. yksinäisyys, mielenterveys-, itsetunto–ongelmat, kulttuuriset ristiriidat, ylivelkaantuminen ja päihteiden käyttö sekä väkivalta. Huolena on nuorille kohdistettujen perus- ja ennaltaehkäisevien sekä korjaavien palveluiden riittämättömyys.

Jokaisella nuorella on oltava turvallinen aikuinen ja myönteistä kehitystä edistävä elinympäristö. Täytyy vahvistaa perheiden, vanhempien ja ammattilaisten tietoja ja taitoja nuoren kehityksen tukemiseksi. Täytyy pitää huolta kouluterveydenhuollon laatuvaatimusten ja tarvittavien resurssien toteutumisesta."

Lue myös artikkelit: Vahvista murrosikäisen itsetuntoa ja Vahvista leikki-ikäisen itsetuntoa

* Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.
 
Sisältö jatkuu mainoksen alla